KAILASH MANSAROVAR YATRA

Home » KAILASH MANSAROVAR YATRA

KAILASH MANSAROVAR YATRA

07 Night(s) / 08 Days(s)

Kathmandu » Nepalgunj » Simikot » Purang » Mansarovar » Diraphuk » Zuthulphuk

12 Night(s) / 13 Days(s)

Kathmandu » Nyalam » Paryang » Darchen » Diraphuk » Zuthulphuk

13 Night(s) / 14 Days(s)

Kathmandu » Lhasa » Saga » Lake Mansarovar » Yamadwar » Zuthulphuk » Shigatse